KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROSPECT IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-545) przy ul. Marszałkowskiej 58 lok.15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859844, NIP: 5252837125, REGON: 387107146 (dalej jako: Administrator);
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się w tej spawie z Administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@prospectit.pl;
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji umowy naprawy sprzętu pozostawionego przez Pana/Panią w miejscu świadczenia działalności przez Administratora;
b) wykonania usługi diagnozy, serwisu, naprawy, przesłania sprzętu pozostawionego przez Pana/Panią w miejscu świadczenia działalności przez Administratora;
c) dla celów podatkowych i rachunkowych;
d) kontaktowania się z użytkownikiem, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności poprzez e-mail lub telefon;
e) obsługi reklamacji, obsługi zgłoszonych problemów technicznych, obsługi zwrotu w przypadku, gdy użytkownik złoży reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy
f) obsługi procesu wyrażania opinii o wykonanej usłudze serwisu, wystawienia oceny naprawy, zebrania opinii o jakości świadczonych usług telefonicznie lub drogą elektroniczną.
g) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Dane osobowe Administrator przekazuje innym podmiotom tylko w celu wykonania umowy oraz w przypadku innych uzasadnionych prawnie celów - każdorazowo za zgodą danej osoby. Podmiotami, którym Administrator przekazuje dane są:
a) firmy kurierskie (np. DPD, Inpost, DHL furgonetka.pl), pośrednicy kurierscy, operatorzy pocztowi;
b) serwisy partnerskie z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych;
c) podmioty prowadzące obsługę rachunkowo-księgową na rzecz Administratora;
d) podmioty świadczące usługi prawne i windykacyjne;
e) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.