Regulamin konkursu “Wystaw opinie - wygraj Tablet”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady ogłaszania i przeprowadzania konkursu pod nazwą „Wystaw opinie – wygraj Tablet” (dalej jako „Konkurs”), nagrodę przewidzianą w Konkursie i zasady jej odbioru.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest właściciel marki Polutowani: PROSPECT IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Słomińskiego 1/35 00-204 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000859844, NIP: 5252837125, REGON 387107146, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.);
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 5. Konkurs jest realizowany na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 10 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.
 1. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”) może być jedynie osoba fizyczna, pełnoletnia, która wystawiła opinię na temat serwisu Polutowani na portalu google (https://g.page/r/CVAlaEMIZ0_UEB0/review)
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy/zleceniobiorcy/partnerzy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych w tej samej linii lub stopniu oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki Konkursu określone Regulaminem.
 1. Zasady prowadzenia Konkursu
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1.  wystawienie w portalu google.pl (https://g.page/r/CVAlaEMIZ0_UEB0/review)  5-gwiazdkowej opinii dotyczącej usługi naprawy sprzętu elektronicznego jaką Organizator świadczył na rzecz Uczestnika oraz wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://polutowani.pl/konkurs/
 2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
 1. Wystawiane opinie muszą stanowić informację na temat usługi serwisowej. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy opinie będą nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, naruszające prawa osób trzecich lub mające na celu zniesławienie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osoby, która podała nieprawdziwe dane osobowe lub która podała fikcyjne adresy e-mail lub też podała przypadkowe adresy email innych osób a także osoby prowadzącej działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i dążące do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu.Za datę przystąpienia do Konkursu uważa się datę wysłania Formularza Zgłoszeniowego.
 3. Dodawane przez Uczestników opinie nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, jak również nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Opinia zgłoszona przez Uczestnika musi być jego własnym dziełem.
 4. Organizator Konkursu nagrodzi jednego uczestnika, którego opinię uzna za najciekawszą. Oceną zgłoszonych opinii i wyłonieniem zwycięzcy Konkursu zajmować się będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.Z chwilą zgłoszenia opinii Uczestnik przenosi na Organizatora, bez dodatkowego wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do treści wystawionej opinii na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Informacja o Uczestniku zwycięzcy konkursu zostanie zamieszczona na stronie internmetowej https://polutowani.pl/konkurs/4. Nagrody i ich odbiór

 1. Nagrodą w Konkursie jest tablet Lenovo Tab M7, na który udzielana jest gwarancja 6 miesięcy (gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz wynikłych z winy użytkownika).
 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością e-mail wysłaną na adres zgłoszony w konkursie do dnia 5 czerwca 2023 r. 
 3. Nagroda zostanie przesłana zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora nie później niż w dniu 30 czerwca 2023 r.
 4. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeśli po otrzymaniu informacji o wygranej w terminie do 19 czerwca 2023 r. nie skontaktuje się i nie wskaże danych osobowych niezbędnych do wysyłki nagrody (imię, nazwisko, adres, telefon).
 5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju, nie można również wymienić nagrody na środki pieniężne ani przenieść praw do nagrody na osobę trzecią.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestników, jak np. nieprawidłowe podanie przez Uczestnika danych koniecznych do przekazania nagrody lub zmianę tych danych po dacie przystąpienia Uczestnika do Konkursu i niepowiadomienie o tym fakcie Organizatora.
 7. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego cytowania treści opinii zgłoszonych do udziału w Konkursie i powoływania się na te opinie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. W związku z powyższym zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do treści udzielonej.
 1. Prawo właściwe i ochrona danych osobowych
 1. Konkurs organizowany jest zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlega.
 2. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników w ramach zgłoszenia konkursowego jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania nagrody (wyrażenie zgody jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 4. Organizator Konkursu jest podmiotem, który w imieniu i na rzecz Administratora danych wykonuje czynności techniczne związane z organizacją oraz czuwaniem nad przebiegiem konkursu i na mocy zawartej z Administratorem danych umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz w oparciu o przepis art. 31 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926) jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie
 1. Postanowienia końcowe
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, na adres Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 3 dni przed dokonaniem zmiany, umieszczając odpowiednie informacje na stronie https://polutowani.pl/konkurs/
 5. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.