Regulamin Programu Partnerskiego

POLUTOWANI.pl

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem tj. DANITO sp. z o.o. a Partnerem, w zakresie czynności promocyjnych i reklamowych dotyczących usług oferowanych przez Organizatora. 

Organizatorem Programu Partnerskiego jest DANITO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 1/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049315, NIP: 5252965998, REGON: 525952151.

§1

Definicje

 1. Orgranizator: DANITO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 1/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049315, NIP: 5252965998, REGON: 525952151. (dalej także jako: „Polutowani.pl”)

 2. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która udostępniła Klientowi link afiliacyjny dostarczony przez Organizatora i która jest uprawniona do uzyskania prowizji na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem;

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Organizatorem umowę naprawy sprzętu elektronicznego z wykorzystaniem Linku Afiliacyjnego;

 1. Link Afiliacyjny – indywidualny dla każdego Partnera link, generowany przez Partnera w Koncie Partnera, pozwalający na śledzenie czy Klient dokonał zakupu usług od Organizatora dzięki poleceniu Partnera. 

 1. Prowizja – wynagrodzenie Partnera obliczane jako 10% (dziesięć procent) od wartości naprawy zamówionej przez Klienta u Organizatora z wykorzystaniem Linku afiliacyjnego. Prowizja naliczana jest od kwoty netto naprawy zamówionej przez Klienta i zrealizowanej przez Organizatora.

 1. Konto Partnera – konto Partnera utworzone na stronie internetowej Organizatora, za pomocą którego Partner ma możliwość kontaktowania się z Organizatorem oraz uzyskiwania informacji o wartości zrealizowanych umów przez Klientów, przy wykorzystaniu Linku Afiliacyjnego oraz wysokości Prowizji należnej Partnerowi.

 1. Program Partnerski – program prowadzony przez Organizatora, polegający na współpracy pomiędzy Organizatorem i Partnerem, mającej na celu promocję i marketing usług naprawy sprzętu elektronicznego świadczonych przez Organizatora.

§2

Uczestnictwo w Programie Partnerskim

 1. Przystępując do Programu Partnerskiego, Partner akceptuje zasady niniejszego Regulaminu. 

 2. Do Programu Partnerskiego przystąpić mogą: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 3. Aby móc założyć Konto Partnera, osoba chcąca zostać Partnerem powinna mieć dostęp do: 

 1. urządzenia (komputera, smartphone’a, tabletu itp.) posiadającego dostęp do sieci Internet oraz prawidłowo zainstalowanej, skonfigurowanej i aktualnej przeglądarki internetowej, 

 2. aktywnej skrzynki poczty elektrycznej (e-mail). 

 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego i uzyskanie statusu Partnera odbywa się poprzez założenie przez Partnera Konta Partnera. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie polutowani.pl, a następnie zaakceptowanie Regulaminu. 

 2. Osoba chcąca zostać Partnerem zobowiązana jest do podania prawdziwych danych w treści formularza rejestracyjnego. 

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wysłany zostanie mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora zostanie wysłany mail z potwierdzeniem przyjęcia do programu i aktywacją Konta Partnera lub odmową przyjęcia do Programu Partnerskiego.  Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, są niezbędnym warunkiem do założenia Konta Partnera. 

 4. Współpraca w ramach Programu Partnerskiego jest dobrowolna i bezpłatna. 

 5. Organizator uprawniony jest do zweryfikowania spełnienia przez Partnera warunków przystąpienia do Programu Partnerskiego i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Organizator uprawniony jest do odmowy nadania danemu podmiiotowi statusu Partnera, informując o powyższym ten podmiot na podany przez nią w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy nadania ststusu Partnera bez podawania przyczyny.

 6. Partner zobowiązany jest niezwłocznie informować Organizatora o zmianie wszelkich danych podanych w treści formularza rejestracyjnego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany, pod rygorem utraty prawa przez Partnera do Prowizji. Informacja o zmianach powinna być wprowadzona w Koncie Partnera oraz przekazana Organizatorowi na adres e-mail: serwis@polutowani.pl

 7. Partner uprawniony jest do zrezygnowania w dowolnym momencie z udziału w Programie Partnerskim, przesyłając odpowiednie oświadczenie Organizatorowi na adres e-mail: serwis@polutowani.pl

 8. W przypadku naruszenia przez Partnera któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozwiązania w trybie natychmiastowym Umowy Partnerskiej, o czym Partner zostanie poinformowany na wskazany przez niego w danych Konta Partnera adres e-mail. §3

Zasady Programu Partnerskiego i wypłaty Prowizji 1. Partner w ramach Programu Partnerskiego może promować usługi świadczone przez Organizatora (naprawa sprzętu elektronicznego) poprzez zamieszczanie w kanałach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube) bądź stronach internetowych Partnera informacji o usługach Organizatora oraz Linków afiliacyjnych. 

 2. Każde zamówienie przez Klienta usługi naprawy sprzętu elektronicznego u Organizatora za pomocą formularza otwartego za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego zostaje odnotowywane w Koncie Partnera.

 3. Organizator wypłaca Partnerowi Prowizję w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości każdej zrealizowanej naprawy odnotowanej na Koncie Partnera.

 4. Korzystając z udostępnionych mu przez Organizatora treści i materiałów o usługach, Partner zobowiązuje się: 

 1. powstrzymywać się od działań, które mogą zostać uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 2. powstrzymywać się od działań, które mogą nosić znamiona przesyłania niezamówionej informacji handlowej, 

 3. formułować wszelkie informacje dotyczące usług Organizatora i jego oferty w sposób niepozostawiający wątpliwości, iż informacje te pochodzą od Partnera, 

 4. powstrzymywać się od jakichkolwiek działań mogących naruszać reputację Organizatora oraz jego partnerów biznesowych. 

 1. Partner pod żadnym warunkiem nie może:

 1. zamieszczać Linków Afiliacyjnych na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;

 2. używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;

 3. generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;

 4. rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;

 5. organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;

 6. wyłączać możliwość śledzenia generowanych Linków Afiliacyjnych atrybutem „no-follow”;

 7. używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.

 8. stosować brand-bidding;

 9. naruszać Politykę Prywatności DANITO sp. z o.o.

 10. stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera. 

 1. Partner działa wyłącznie we własnym imieniu i na własną rzecz, w szczególności Partner nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań, w tym zaciągania zobowiązań, w imieniu i na rzecz Organizatora.

 1. Wysokość należnej Partnerowi Prowizji możliwa jest do zweryfikowania przez Partnera za pośrednictwem Konta Partnera. 

 1. Realizacja wypłaty kwoty Prowizji następować będzie na rachunek bankowy Partnera oddany w Koncie Partera na dzień wypłacania Prowizji.

 1. Wypłata Prowizji następować będzie na żądanie Partnera zgłoszone w Koncie Partnera w ciągu 7 dni od zgłoszenia lub nie częściej niż 1 raz w miesiącu na koniec miesiąca kalendarzowego.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wypłatą Prowizji w przypadku powzięcia wątpliwości co do wysokości Prowizji, bądź zgodności działań Partnera z postanowieniami Regulaminu, do czasu wyjaśnienia powyższych wątpliwości. 

 1. Roszczenie Partnera o wypłatę Prowizji nie może zostać zgłoszone po zgłoszeniu przez Partnera rezygnacji udziału w Programie Partnerskim.

 1. Partner może zostać usunięty z Programu w razie uzasadnionych podejrzeń bądź stwierdzenia okoliczności:

 1. podania nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych w procesie rejestracji bądź aktualizacji;

 2. wprowadzania w błąd innych podmiotów celem wywołania u nich straty bądź celem osiągniecia swojej korzyści,

 3. działania na szkodę Organizatora;

 4. naruszenia w związku z Programem Partnerskim przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. W razie usunięcia Partnera przez Organizatora z Programu Partnerskiego z powodów określonych w niniejszym Regulaminie Prowizja dotychczas niewypłacona nie należy się Partnerowi i Organizator ma prawo odmówić jej wypłacenia.

§4

Czas obowiązywania Programu Partnerskiego

 1. Programu Partnerski trwa od 1.11.2023 r. do 31.12.2023 r. i może zostać przedłużony lub skrócony przez Organizatora w każdym czasie.

§5

Reklamacje 1. Wszelkie nieprawidłowości i reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Partnerskiego powinny być kierowane na adres e-mail: serwis@polutowani.pl. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 

 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje Partnera drogą mailową. 


§6

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Partnerów będą przetwarzane przez Organizatora, będącego zarazem administratorem danych osobowych Partnerów, w celu wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, jak również w celu marketingu usług i Produktów oferowanych przez Organizatora oraz rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przez ewentualnymi roszczeniami.

 2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia 
  i realizacji umowy oraz pozostałych celów wskazanych powyżej. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji umowy oraz pozostałych celów przetwarzania. 

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zawiera Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej polutowani.pl. 

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym o powyższej zmianie Organizator poinformuje Partnera poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Koncie Partnera lub drogą mailową na adres e-mail Partnera wskazany w Koncie Partnera. Partner ma prawo do zakończenia współpracy w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, przy czym oświadczenie w powyższym zakresie Partner powinien zgłosić w terminie 14 dni od dnia podania informacji o wprowadzeniu zmian do Regulaminu. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub wstrzymania Programu Partnerskiego w każdym czasie, bez podawania przyczyny. 

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.